Хайлт
(+976) 7500-6666
info@netcapital.mn

09:00-18:00

даваа - баасан
Салбар
Санхүүгийн тайлан
Хараат бус санхүүгийн тайлан

   1987 онд KMG (Klynveld Main Goerdeler) фирм нь Peat Marwick фирмтэй нэгдсэнээр KPMG олон улсын аудитын фирм нь үүсгэн байгуулагдсан байна.  

KPMG-ийн гишүүн фирмүүд нь 154 оронд 200000 гаруй мэргэжилтнүүдээр дамжуулан аудит, санхүү, татвар, менежментийн зөвлөх үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг.

Хөрөнгө оруулагч, бэлтгэн нийлүүлэгч, харилцагч гэх мэт санхүүгийн аливаа харилцаанд орж буй оролцогч этгээдүүд нь хараат бус аудиторын дүгнэлт, тайланд илүүтэй итгэдэг. 

KPMG нь мэргэжлийн болон бие даасан, хараат бус байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдагаараа олон нийтийн итгэлийг олсон олон улсын нэр хүнд бүхий дэлхийн дөрвөн томоохон аудитын фирмийн нэг юм.

 

 

HowToCreate Series | Menu | Accordion

Table Style

Мянган төгрөгөөр Тодруулга 2017.12.31 2016.12.31
Хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 5 1,181,763 271,726
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа 6 12,425,329 10,479,994
Үндсэн хөрөнгө 7 2,158,807 2,145,047
Бусад хөрөнгө 8 1,252,530 423,685
Нийт хөрөнгө 17,018,429 13,320,452
Өр төлбөр
Зээл 9 1,963,555 506,418
Итгэлцлийн үйлчилгээний өр төлбөр 10 1,963,555 1,341,038
Орлогын албан татварын өр төлбөр 72,429 602,642
Бусад өр төлбөр 11 325,249 346,655
Нийт өр төлбөр 2,661,973 2,296,753
Эздийн өмч
Хувьцаат капитал 12 3,500,000 2,785,000
Хуримтлагдсан ашиг 10,856,456 8,238,699
Нийт эздийн өмч 14,356,456 11,023,699
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч 17,018,429 13,320,452

Table Style

Мянган төгрөгөөр Хувьцаат капитал Хуримтлагдсан ашиг Нийт эздийн өмч
2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний үлдэгдэл 2,785,000 6,309,605 9,094,605
Тайлант жилийн ашиг - 1,929,094 1,929,094
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого - 1,929,094 1,929,094
2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл 2,785,000 8,238,699 11,023,699
Тайлант жилийн ашиг 2,617,757 2,617,757
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого - 2,617,757 2,617,757
Эздийн өмчид шууд бүртгэсэн эзэдтэй хийсэн ажил гүйлгээ
Эздийн оруулсан хувь оролцоо 715,000 - 715,000
Эздийн оруулсан хувь оролцооний нийт дүн 715,000 - 715,000
2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний үлдэгдэл 3,500,000 10,856,456 14,356,456

Table Style

Мянган төгрөгөөр Тодруулга 2017 2016
Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Татварын өмнөх ашиг - 2,914,526 2,146,286
Тохируулга
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын сан 6 305 665,071
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны үнэ цэнийн бууралтын буцаалт 6 (197,125) -
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл 7 173,908 100,165
Биет бус хөрөнгийн хорогдуулга - 51,373
Хүүгийн орлого 13 (5,714,442) (5,181,492)
Зээлийн хүүгийн зардал 13 4,740 260,511
Бондын хүүгийн зардал 13 - 493
Итгэлцлийн үйлчилгээний өр төлбөрийн өгөөж 13 392,012 803,043
Ажлын капиталын өөрчлөлтөөс өмнөх үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (2,426,076) (1,154,550)
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгааны цэвэр өсөлт (1,753,643) (332,734)
Бусад хөрөнгийн цэвэр бууралт (828,845) 1,448,448
Бусад өр төлбөрийн цэвэр өсөлт(бууралт) (21,4065) 16,341
Татвар болон хүү төлөхийн өмнөх үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (5,029,970) (22,495)
Төлсөн орлогын албан татвар (326,982) (155,595)
Хүлээн авсан хүү 5,719,570 5,078,399
Төлсөн зээлийн хүү - (258,010)
Төлсөн бондын хүү - (95,160)
Итгэлцлийн үйлчилгээний өр төлбөрт төлсөн өгөөж (451,863) (1,396,652)
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (89,245) 3,150,487
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Худалдан авсан биет бус хөрөнгө - (605)
Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө 7 (187,668) (1,669,461)
Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ (187,668) (1,670,066)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
Гаргасан энгийн хувьцаа 715,000 -
Хүлээн авсан зээл 296,000 7,259,761
Зээлийн эргэн төлөлт (506,418) (7,247,344)
Бондын эргэн төлөлт - (99.799)
Хүлээн авсан итгэлцлийн үйлчилгээний өр төлбөр 1,572,186 3,713,675
Итгэлцлийн үйлчилгээний өр төлбөрийн эргэн төлөлт (889,818) (6,792,135)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 1,186,950 (3,165,842)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт(бууралт) 910,037 (1,690,268)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 5 271,726 1,961,994
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 5 1,181,763 271,726