card

Гүйцэтгэх удирдлага

Н.Ундрах

Гүйцэтгэх захирал

Б.Хуншагай

Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч

З.Хайрый

Технологи хариуцсан захирал