card
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Нэткапитал Финанс Корпораци ББСБ ХХК нь Монгол Улсад бүртгэлтэй, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр байгуулагдсан ББСБ  бөгөөд Монгол Улсын хууль тогтоомжоос гадна банкнаас бусад зохицуулалттай салбарын зохицуулагч Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ)- оос баталсан Компанийн засаглалын кодексийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй юм.

Энэхүү кодексийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хувцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт хувьцаа эзэмшигчдээс сонгогдсон төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) нь хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхэд хамаарахаар заасан асуудлуудаас бусад бүх асуудлаар шийдвэр гаргадаг.
2022 оны 06 дугаар сарын байдлаар Компанийн ТУЗ дараах 9 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд банк, технологи, үл хөдлөхийн салбарын олон талын туршлагатай, ур чадвартай гишүүд ажилладаг.
Нийт гишүүдийн 70-с дээш хувь нь хараат бус гишүүн байдаг тул шийдвэр гаргалт хараат бус гардаг.

Д.Алтангэрэл

ТУЗ-ийн дарга

Л.Оргил

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Б.Болорчимэг

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

А.Урангоо

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ш.Чуданжий

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Б.Мөнхжавхаа

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн