card
ИТГЭЛЦЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

“Итгэлцлийн үйлчилгээ" гэдэг нь итгэл хүлээлгэгчийн актив буюу бэлэн мөнгө, зээл, бусад активыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс  нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах,  ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагаа юм.

2019 оны 2-р улирлын байдлаар нийт 538 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 31 нь итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд энэ үйлчилгээний хүрээнд 84.1 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлсэн байна.

Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл авах

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ