card
БОНД ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Үнэт цаас гаргагчаас тогтоосон хугацаа дуусмагц үндсэн төлбөр болон хүүг мөнгөн хэлбэрээр, эсвэл тодорхой эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн хэлбэрээр тухайн үнэт цаас эзэмшигчид эргүүлэн төлөх үүргийг гэрчилсэн болон түүнтэй адилтгах бусад үнэт цаасыг өрийн хэрэгсэл гэж нэрлэдэг. 

2019 оны 2-р улирлын байдлаар нийт 538 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 27 ББСБ өрийн хэрэгсэл гаргаж, 33.8 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн эх үүсвэр татан төвлөрүүлсэн байна.

Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл авах

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ