Нэткапитал санхүүгийн групп Олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO/IEC 27001 стандартыг нэвтрүүлнэ.

Нэткапитал санхүүгийн групп Олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO/IEC 27001 стандартыг нэвтрүүлнэ.

ISO/IEC 27001 стандарт нь мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, хэвийн үргэлжлүүлэх, тасралтгүй сайжруулах шаардлагуудыг тусгасан байдаг ба байгууллага өөрсдийн эзэмшдэг мэдээллийн хөрөнгийг илүү найдвартай, аюулгүй байлгахад туслахад оршдог билээ.

Ингэснээр бид харилцагчийн мэдээллийн бүрэн бүтэн, нууцлалтай байдлыг хангах бөгөөд мэдээллийн аюулгүй байдалд учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, Группийн хэмжээнд тасралтгүй, найдвартай аюулгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллаж буйгаараа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх юм.