Нэткапитал санхүүгийн групп  хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргана.

Нэткапитал санхүүгийн групп болон Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК нь хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг олон нийтэд нээлттэй гаргахад хамтарч ажиллах “CAHAMЖ” бичигт 2022 оны 05-р сарын 10-ны өдөр гарын үсэг зурлаа.