Өнөөдрийн зөв сонголт ирээдүйн үнэ цэнийг илэрхийлнэ